Vakbarát változat  
   
   
   
 
Teszt teszlap  ::. 

Pályázatírás és projektmenedzsment
Bevezető
Teszt
 
Ennek az űrlapnak a kitöltésére 180 perc áll rendelkezésére, ebből hátravan még: 180:00
 
1. Az európai regionális politika hatályos szabályozása alapján mely területek tartoznak az alábbiak közül a 1. célkitűzés alá?
 
Humánerőforrás-problémákkal (pl. oktatási rendszerek) küzdő országok
Azon országok, amelyek nem tagjai az eurózónának
Az olyan sűrűn lakott területek, ahol a tartós munkanélküliségi ráta
Azok a NUTS 2 régiók, ahol az 1 főre eső GDP 3 éves átlaga az EU átlag 75%-a alatt van, valamint azon országok, amelyek jogosultak a Kohéziós Alap támogatásaiból részesedni
 
2. A magyarországi területi struktúrában a NUTS 3 szintnek megfelelő egység
 
A kistérség
A megye
A település
A régió
 
3. Az alábbiak közül melyik NEM az előcsatlakozási alapok egyike?
 
Kohéziós Alap
ISPA
SAPARD
Phare
 
4. Milyen időszakot ölel fel a jelenlegi uniós tervezési, fejlesztési időszak:
 
2005-2012
2007-2013
2006-2012
 
5. A költséghatékonyság és fenntarthatóság lényege
 
hogy a tagállam minél több forrást tegyen az uniós forrás mellé, és az magasabb saját forrást generáljon
hogy a rendelkezésre álló források minél hatékonyabban kerüljenek felhasználásra, és érzékelhető hatást gyakoroljanak a régió gazdasági és társadalmi fejlődésére, önfenntartó rendszerek kaphatnak támogatást
hogy minél kisebb önerő mellett minél több uniós támogatást lehessen lehívni
 
6 Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által
 
A) támogathatók a fenntartható munkahelyeket létrehozó termelő
B) nem támogathatóak az 1. célkitűzés által kijelölt régiókban azok az oktatási és egészségügyi beruházások amelyek a régiók strukturális alkalmazkodását segítik elő
C) nem támogatható a kutatás, és technológiafejlesztst és információs társadalom fejlesztése
 
7. A Kohéziós Alap
 
A közlekedési és környezetvédelmi infrastruktúra támogatását szolgálja olyan tagállamokban ahol az egy főre jutó GDP kevesebb mint a 75%-a a közösségi átlagnak
A közlekedési és környezetvédelmi infrastruktúra támogatását szolgálja olyan régiókban, ahol az egy főre jutó GNP kevesebb mint a 90%-a a közösségi átlagnak
A közlekedési és környezetvédelmi infrastruktúra támogatását szolgálja olyan tagállamokban ahol az egy főre jutó GNP kevesebb mint a 90%-a a közösségi átlagnak, és rendelkeznek Konvergencia- programmal az euró bevezetésére, vagy stabilitási programma
 
Humán erőforrás fejlesztési komponenseket is tartalmazó kistérségi fejlesztési projekt

Egy komplex, humán erőforrás fejlesztési komponenseket is tartalmazó kistérségi fejlesztési projekt részeként egy városi önkormányzat a turizmus infrastrukturális fejlesztésére kíván pályázatot beadni. Sikeres pályázás esetén mely alapból kerül a projekt finanszírozásra?

 
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból
Az Európai Szociális Alapból
A Kohéziós Alapból
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból
 
9. Magyarország a 2007-től induló programozási ciklusban az alábbi dokumentum alapján jogosult a támogatás lehívására:
 
Országos Fejlesztési Koncepció
Konvergenciaprogram
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
Közösségi Támogatási Keret
 
10. Közép-Magyarország régió jelen programozási időszakban...
 
az 1. célkitűzés hatálya alá tartozik
a 2. célkitűzés hatálya alá tartozik
a 3. célkitűzés hatálya alá tartozik
 
11. A projekt
 
egy\vagy több szervezet számára egyszeri, komplex feladatot jelent, teljesítési időtartama (kezdés-befejezés) meghatározottak, a teljesítés költségei\erőforrásai meghatározottak, egy határozott cél\eredmény elérésére irányul
egy olyan folyamatosan végzett tevékenység kerete, amelynek eredménye a projektgazda piaci eredményességének növelése.
olyan logikai keret melyben egyes tevékenységek egymáshoz való viszonya és sorrendje megállapítható
 
12. A pályázati projekt általános életciklusa
 
tervezés, leírás, elemzés, dokumentálás
programozás, témalehatárolás, kidolgozás, döntés, partnerség biztosítása, végrehajtás, értékelés
előkészítés, odaítélés, fizikai megvalósítás, utóelemzés
 
13. A SWOT-elemzés
 
a programozást segítő módszer, lényege a külső trendek
probléma-elemzési módszer, amely a főbb problémák azonosítását valamint az okok és következmények meghatározását segítő ”probléma fa” elkészítését foglalja magában
vertikális logika mentén a projekt tevékenységét, az okozati
 
14. A logikai keretmátrix (logframe módszer)
 
célok, tevékenységek, várt eredmények meghatározott logika mentén történő meghatározása, külső feltételek számbavételével
projekt tevékenységek tervezésének, irányításának és értékelésének segítése céljából kialakított módszer
a támogatások felhasználásának alapelveit, elemzési eszközeit és
 
15. Probléma elemzés lényege:
 
fennálló helyzet elemzése, legfontosabbak kiemelése, ok-okozat
fennálló helyzet elemzése, problémák bemutatása, megoldások bemutatása
a múlt elemzése, a jövőkép felvázolása, okozati összefüggések bemutatása
 
16. Az alábbi – ugyanazon beavatkozási logika eltérő szintjeit képező – kijelentések közül mely kerül egy logframe mátrix „Projekt célja” rovatába?
 
Kiépült szennyvízátemelő
Szennyvízkezelési rendszer hatékonyságának növelése
Kiépült bekötővezetékek
A kistérség környezeti állapotának fejlesztése a fenntartható fejlődés biztosításáért
 
17. A projektmenedzsment működésének meghatározó tényezője
 
definiált eredmény
a definiált eredmény, ill. költség- és időkorlátok
a várható jövőbeni helyzet, a piac változásaira való reagálás
a rendelkezésre álló erőforrások és/vagy aktuális piaci helyzet
 
18. A szerződés létrejötte, megváltoztatása kapcsán igaz, hogy
 
a támogatási jogviszonyt a támogatási szerződés és annak mellékletei határozzák meg
a támogatási szerződés a felek egybehangzó közös akaratával
a támogatási szerződést módosítani bármilyen formában lehet
 
19. A támogatási szerződés tartalmára vonatkozóan igaz, hogy
 
a projekt végrehajtásához szükséges költségek minden esetben
minden támogatási szerződés rendelkezik előlegfizetésről
a kedvezményezett szerződésszegése esetén a támogató jogosult a szerződéstől elállni és a támogatás összegét részben, vagy
 
20. Kik a (Fő)kedvezményezettek?
 
A pályázatot benyújtó nyertes pályázók, akik aláírták már a Partnerségi Megállapodást
A pályázatot benyújtó támogatásban részesülő partnerek, akik aláírták a Partnerségi Megállapodást és a Támogatási Szerződést is
 
21. Az alábbi feltételek közül melyik NEM általános feltétele a költségeknek a Strukturális Alapokból (SA) való megtéríttetésének?
 
A költség, kiadás felmerülésének a jóváhagyott elszámolási időszakon belül kell esnie
Az elszámolni kívánt költségnek összhangban kell lennie a támogatott művelet, projekt célkitűzéseivel
Csak készpénzben kifizetett költségek számolhatóak el
A kedvezményezetteknél valóban felmerült költségeknek kell lenniük, amelyek teljesülése az eredeti számlákkal, okmányokkal igazolható
 
22. Az alábbi állítások közül melyik IGAZ a Strukturális Alapok hazai finanszírozási rendszerére?
 
A folyósított előleg összege a támogatás 25%-
A folyósított előleg összege nem haladhatja meg a támogatható költségek 80%-át
A folyósított összeg a teljes projektérték 25%-a
 
23. A monitoring célja:
 
adatgyűjtés a KSH-nak
a fejlesztés megvalósításának nyomon követése
a projekt eredményeinek értékelése
 
24. Hatás indikátor lehet
 
munkanélküliség csökkenése (%)
létrejött nettó állások száma (db)
megépített út hossza km
képzési idő (óra)
 
25. Mely rendszer felelős Magyarországon az SA által finanszírozott projektek figyelemmel kíséréséért?
 
MEMOR
RIFE
EMIR
EMMA
 
Gyakorlati példa 1.

Egy pályázat szerint az igényelhető maximális összeg 500.000 Ft, az önerő mértéke 20%! Mennyi lesz a projekt teljes összege, ha a maximális összegre pályázunk? Mekkora az önerő?

 
 
Gyakorlati példa 2.
Az alábbi kommunikációs tevékenységek közül melyiket hova sorolná? Töltse ki a táblázatot!

Marketing     
PR     
Disszemináció     
  
  1. emlékeztető tábla elhelyezése a fejlesztés helyszínén;
  2. a szervezet támogatja az egyik egészségügyi alapítványt
  3. a negyedéves jelentés összefoglalójának elhelyezése a honlapon
  4. interjú készítése a projekt során az intézményi újságban a fejlesztésről
  5. interjú készítés a projektet követően (vagy megelőzően) az intézményi újságban a fejlesztésről
  6. a partnerségi összefogást bemutató szóróanyag összeállítása
  7. az üzleti partnereknek szóló kiajánlókban utalunk arra, hogy az első EU-s projektet mi valósítottuk meg és ezzel jobbak lettünk
  8. nyereményakció hirdetése a potenciális ügyfelek között (kettőt fizet egyet kap)
 
 
Gantt matrix teszt
 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.